(Osobni podaci su prekriveni)

O meni

Rođena sam 23. srpnja 1983. godine u Šibeniku. 2001. godine završila srednju obrtničku školu, smjer frizer. 2005. godine upisujem dodiplomski studij informatičkog menadžmenta na Veleučilištu u Šibeniku na kojem 2010. godine stječem zvanje stručni prvostupnik ekonomije iz područja informatičkog menadžmenta. 2012. godine upisujem specijalistički studij menadžmenta na istom Veleučilištu gdje stječem zvanje stručnog specijalista iz ekonomije – smjer: menadžment. Za vrijeme specijalističkog studija sam bila koautor znanstvenog rada „Raširenost primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u malim hotelskim poduzećima“ u suradnji sa dr. sc. Franom Uremom. Rad je prezentiran na znanstvenoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Izazovi današnjice, turizam danas – za sutra“ (Šibenik, Resort Solaris 19-20 rujna 2013.). Rad je objavljen u zborniku radova Veleučilišta u Šibeniku br 4/2013. Za vrijeme studijske pauze od 2011. godine završavam edukacija iz programiranja poslovnih aplikacija i internet marketinga.

U razdoblju od 2011 do 2014. godine volontirala sam u različitim udrugama civilnog društva. U udruzi „ Kamenčići“ radila sam sa djecom s posebnim potrebama, u udruzi „Mladi u EU“ aktivno sam sudjelovala u različitim aktivnostima udruge poput pripreme projekata za EU fondove, ugovaranje međunarodne suradnje sa srodnim udrugama na području EU te sam imala svoju kreativnu radionicu pod nazivom „ Kreativko“..

U razdoblju od svibnja 2015. godine do veljače 2016. godine provela sam stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na administrativnim poslovima u javnobilježničkom uredu. Radila sam administracijske poslove poput pripreme ovršnih prijedloga, priprema ostavinskih prijedloga te pripreme društvenih ugovora. Rradila sam kao prodavač na Tisak d.o.o. Radila sam kao pomočnik u nastavi te paralelno s tim kao vanjski suradnik za provedbu EU projekta „Sinergija“ centra „Sunce“ sa sjedištem u Zagrebu gdje sam provodila radionice u Gimnaziji Antuna Vrančića u Šibeniku. U međuvremenu sam završila  tečajeve poslovnog engleskog te kroz privatnu nastavu njemački za turistički sektor. U razdoblju od 27.-30.8. 2018 godine završila sam edukaciju za zanimanje  pomočnik/ca u nastavi za djecu sa posebnim potrebama te 15.04.2019 završavam tečaj talijanskog jezika A1 razina. Aktivno se služim engleskim u govoru i pismu, dok se  francuskim i talijanskim   jezikom služim pasivnije.

Ostali interesi su mi Yoga, plivanje, književnost, putovanja,marketing.

Obrazovanje i osposobljavanje

a. OBRAZOVANJE
Stečeni stručni/akademski naziv obrazovanja: VŠS ekonomist

Stručna sprema:
VŠS (viša stručna sprema ili specijalist)

Razdoblje trajanja obrazovanja: : 15.10.2005-23.9.2014
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja:: Veleučilište u Šibeniku
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja:: POU Libar
Stečena kvalifikacija: Pomočnik u nastavi


Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja:: POU Šibenik
Stečena kvalifikacija: Talijanski jeziik A1

b. OSPOSOBLJAVANJE
Naziv završenog osposobljavanja : Poslovni engleski

Naziv škole/ustanove: PUO LibarRadno iskustvo

Godine iskustva:
0-2 godina

Osobne vještine i kompetencije

Materinski jezik: Hrvatski
Drugi jezici (navedite koji): Engleski
Razumijevanje: 2. Aktivno
Govor: 2. Aktivno
Pisanje: 2. Aktivno
Drugi jezici (navedite koji): Talijanski
Razumijevanje: 2. Aktivno


Drugi jezici (navedite koji): Njemački


Samoprocjena računalnih vještina i kompetencija:

1. Osnove računala : b. samostalni korisnik
2. Osnove komunikacije : c. iskusni korisnik
3. Obrada teksta : c. iskusni korisnik
4. Proračunske tablice : b. samostalni korisnik
5. Ostalo, navedite koji programi: office
Ostalo, navedite koji programi - kompentencije: b) samostalni korisnik

Vozačka dozvola: Ne

Dodatne informacije

a) Da li imate utvrđen postotak tjelesnog oštećenja: Da

Ako imate oštečenja navedite koliki: 30%

b) Poteškoće koje imate (mogućnost više odgovora):
Kognitivne smetnje (poremećaj pamćenja, poremećaj koncentracije, sporije primanje informacija…)
Umor i iscrpljenost

c) Moguće potrebne prilagodbe na radnom mjestu (zaokružite - mogućnost i više odgovora):
Nije mi potrebna prilagodba prostora

d) Mogućnost korištenja povlastica preko HZZ-a kao osobe s invaliditetom: Da

Pregled kandidata

Zatraži životopis

    Do NOT follow this link or you will be banned from the site!