Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja portala zivotopisi.sdmsh.hr odnosno Baza životopisa oboljelih od multiple skleroze i Privola za prikupljanje osobnih podataka

 

1. UVODNE ODREDBE
Ovim uvjetima korištenja uređuju se prava i obveza u vezi s korištenjem Baze životopisa oboljelih od multiple skleroze, portala zivotopisi.sdmsh.hr (u daljnjem tekstu portal) koja je vlasništvo neprofitne organizacije Saveza društava multiple skleroze Hrvatske (u daljnjem tekstu: SDMSH) iz Zagreba, sa sjedištem u Trnsko 34, OIB: 42928524403. Nije dopušteno kopiranje ili uporaba bilo kojeg dijela stranice bez prethodnog pisanog odobrenja SDMSH-a.
Uvjeti korištenja objavljeni na internetskoj stranici www.zivotopisi.sdmsh.hr vrijede za sve sadržaje koji se nalaze na ovom internet portalu. Pristupanjem stranici www.zivotopisi.sdmsh.hr korisnici prihvaćaju Uvjete korištenja te obavezu praćenja eventualnih izmjena ili dopuna koje mogu nastupiti, a koji će biti promptno objavljeni na portalu.
Svako korištenje Portala koje nije u skladu s Uvjetima korištenja, u cijelosti ili bilo kojeg njegovog dijela, smatrat će se zloupotrebom usluge koju pruža SDMSH i kršenjem Uvjeta korištenja. SDMSH zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa Portala, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to tko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih i moralnih običaja (zadržava pravo brisanja neprimijenjenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja odnosno sadržaja koji je protivan Ustavu RH i drugim važećim zakonima i pravilnicima).

2. KORISNICI I KORISNIČKI PODACI
Životopisi.sdmsh.hr naziv je internetskog portala koji prikuplja Životopise isključivo osoba oboljelih od multiple skleroze u svrhu pronalaska posla i predstavljanja istih poslodavcima, kako bi se promijenila loša praksa pronalaska i/ili zadržavanja radnog mjesta osoba oboljelih od multiple skleroze.
Korisnici portala su osobe oboljele od multiple skleroze koji traže posao i poslodavci koji žele zaposliti iste. Isti moraju biti punoljetne osobe koje traže posao i/ili žele ponuditi posao osobama s multiplom sklerozom. Prilikom pristupa portalu korisnik popunjava podatke za koje jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su istiniti i iste je dužan redovito ažurirati.
Korisničko ime i lozinka za pristup profilu oboljelima od multiple skleroze koji ispunjavanju životopis je najvažniji sigurnosni faktor korištenja portala, te su isti dužni čuvati vlastitu lozinku i obnavljati je sukladno potrebama. Za gubitak lozinke ili dolazak u posjed iste od strane treće osobe odgovara sam korisnik, a u slučaju da primijeti zloupotrebu lozinke korisnik ima mogućnost javiti SDMSH-u na mail zivotopisi@sdmsh.hr te će isti poduzeti radnje za prekid pristupa korisničkom profilu s tom lozinkom. Kako bi upisao svoj životopis u Bazu životopisa na portalu korisnik se mora registrirati. Prilikom registracije odnosno korištenja samog portala korisnik daje privolu za objavu i korištenje osobnih podataka i prihvaća Uvjete korištenja.
Korisnik portala zivotopisi.sdmsh.hr je isključivo odgovoran za točnost podataka. SDMSH ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nastanka bilo kakve štete zbog objave netočnih podataka, jer ne odgovara i ne jamči za točnost podataka koje su korisnici unijeli. Unesene podatke korisnik može ažurirati u profilu korisnika. Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnici se izričito odriču potraživanja bilo kakve naknade štete, imovinske ili neimovinske, nastale zbog netočnih podataka bilo koje strane koji koriste portal.

3. UVJETI KORIŠTENJA
Korisnik se pristupom portalu zivotopisi.sdmsh.hr obvezuje ophoditi sukladno zakonima i pod zakonskim propisima Republike Hrvatske. SDMSH neće snositi nikakve troškove koje bi korisnik mogao imati korištenjem portala ili bilo kojim drugim činom povezanim uz portal. SDMSH neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju nastanka spora između korisnika, isti će korisnici rješavati međusobno.
Na zivotopisi.sdmsh.hr zabranjeno je objavljivanje bilo kakvih neprimjerenih sadržaja, koji su protivni zakonu, uznemirujućih ili bilo kakvih drugih sadržaja koji mogu na bilo koji način naštetiti ili uznemiriti malodobne osobe ili bilo koga drugoga. SDMSH ima kontrolu sadržaja prije objave istog, te u slučaju primjećivanja sadržaja koji nije u skladu s ovim Uvjetima zadržava pravo neobjavljivanja istog.
Korisnicima poslodavcima je izričito zabranjeno prikupljanje i korištenje podataka fizičkih osoba raspoloživih na stranici i/ili dobivenih životopisa po zahtjevima u komercijalne ili nezakonite svrhe. Podaci korisnika poslodavaca koji zatraže pojedini životopis koristiti će se isključivo u svrhe povezivanja oboljelih od multiple skleroze i njih a u svrhu zapošljavanja osoba čiji su životopisi dostupni na portalu.
U slučaju nepoštivanja Uvjeta korištenja SDMSH zadržava pravo uklanjanja profila korisnika sa stranice bez dodatnih obrazloženja i/Ili slanja životopisa po zahtjevu poslodavcu koji ne upiše kompletne podatke koji se od njega traže, osobito kontakt i adresa.4. PRESTANAK KORIŠTENJA
Jednom uneseni podaci objavljeni će biti tako dugo dok korisnik isti ne izbriše. SDMSH zadržava pravo prikupljanja podataka od poslodavaca koji zatraže životopis putem portala sve dok poslodavac ne zatraži njegovo brisanje, te se po zahtjevu podaci odmah brišu i obavještava se poslodavca o tome. SDMSH zadržava pravo brisanja korisničkog računa korisnicima koji se ne pridržavaju Uvjeta korištenja portala, a u slučaju eventualnih sporova stranke će ih pokušati riješiti mirnim putem. U suprotnom nadležan je sud u Zagrebu.

5. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
U slučaju bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovih Uvjeta korištenja, kršenja prava korisnika i/ili trećih osoba neograničeno, autorskih prava, kršenja poslovnih tajni ili bilo kojih drugih prava korisnici koji pristupaju zivotopisi.sdmsh.hr oslobađaju SDMSH i njegove zaposlenike, članice, povezana društva bilo kakve odgovornosti te se odriču svih potraživanja prema njima.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja oslobađate SDMSH svake dogovornosti za nastalu, kao i za potencijalnu štetu koja je, ili može nastati uslijed komunikacije s korisnicima portala, a
odnosi se na poruke korisnika koje mogu sadržavati viruse, bugove ili slično, a koje je treća strana mogla prenijeti korisniku putem e-maila ili na web stranicu.
Portal može iz bilo kojeg razloga prestati s radom. SDMSH se odriče odgovornosti nastale uslijed nefunkcioniranja portala te će u tom slučaju raditi na tome da se nedostatci uklone u što je moguće kraćem roku kako bi stranica nastavila neometano funkcionirati.

6. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Osobni podaci definirani su temeljem odredbi važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN103/2003; pročišćeni tekst NN-106/2012) kao “svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati”. U kontekstu ovog portala to su podaci: ime i prezime korisnika, adresa i mjesto prebivališta,/boravišta, županija, OIB, datum rođenja, spol, kontakt podaci, podaci o radnom i volonterskom iskustvu. Svi navedeni podaci bit će prikupljani, obrađivani i korišteni u potpunosti sukladno važećim zakonskim odredbama i na zakonom propisan način, a svi korisnici ovog portala pristupanjem i korištenjem istog daju svoj izričiti pristanak na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka na način i uz uvjete koji se navode u ovim Uvjetima korištenja. Korisnici portala životopisi.sdmsh.hr potvrđuju kako su pristupanjem i korištenjem ovog portala u potpunosti upoznati s načinom prikupljanja osobnih podataka, te da daju svoju privolu odnosno suglasnost za obradu njihovih osobnih podataka u točno određene svrhe, koje su navedene u ovim Uvjetima korištenja. Svaki korisnik ovog portala slobodan je prilikom donošenja odluke o tome hoće li ili neće dati svoje osobne podatke.
Osobni podaci korisnika ovog portala prikupljaju se njihovim dobrovoljnim davanjem od strane korisnika, ali i automatskim prikupljanjem informacija koje se stvaraju prilikom pristupa ovoj web stranici (IP adrese, cookies i slično). No, osobni podaci u strogom zakonskom smislu, dakle podaci temeljem kojih je moguće identificirati fizičku osobu, bit će prikupljani isključivo temeljem prihvaćanja uvjeta korištenja a time i prihvaćanjem privole odnosno suglasnosti korisnika (putem registracije portalu, slanjem e-maila i slično), dok će automatski prikupljeni podaci služiti u svrhu dobivanja podataka vezanih uz učestalost posjeta stranici, statistička istraživanja i slično.
SDMSH će izvršiti potrebne promjene ili usklađivanja ovoga dijela u slučaju eventualnih promjena zakonskog uređenja vezanoga uz pitanja zaštite osobnih podataka, a kako bi u svakome trenutku korisnici ovog portala i njihovi osobni podaci bili zaštićeni sukladno važećim zakonskim odredbama. Nije potrebno tražiti suglasnost ili odobrenje korisnika ovog portala za takve promjene ili usklađivanje jer se radi o nužnim promjenama ili usklađivanju kako bi se u cijelosti ispoštovale zakonske odredbe.

PRIVOLA ZA OBRADU I OBJAVU PODATAKA
Prihvaćam da se moji osobni podaci obrađuju, objavljuju i koriste u svrhu prijava na poslove sukladno zahtjevima poslodavaca, te komunikacije Saveza društava multiple skleroze Hrvatske i poslodavaca. Privola uključuje i uvid u osobne podatke poslodavcima koji zatraže moj životopis od Saveza društava multiple skleroze Hrvatske. Privolu dajem dobrovoljno a podatke mogu u bilo kojem trenutku mijenjati, ispravljati i/ili brisati. Moji podaci će biti u Bazi životopisa SDMSH-a, na www.zivotopisi.sdmsh.hr dok ih osobno ne izbrišem.
SDMSH jamči korisnicima ovog portala koji je dao svoje osobne podatke kako se oni neće ni na koji način zloupotrijebiti, te da će se ustupati trećim osobama s kojima SDMSH surađuje u obavljanju svoje djelatnosti kada se to može dovesti u vezu s ispunjenjem svrhe za koju je portal napravljen. Isto tako, podaci se mogu ustupiti trećim osobama u svrhu ispunjenja zakonskih obveza sukladno zahtjevima ovlaštenih institucija Republike Hrvatske (policija, sudovi i sl), te u drugim slučajevima kada to određuju posebni propisi Republike Hrvatske.

7. SIGURNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Osobni podaci u samoj Bazi profila su zaštićeni i do njih ne može doći treća strana ukoliko se isto ne zatraži u kategoriji zatraži životopis, a što u tom slučaju mora odobriti SDMSH. Korisnici portala koji su ispunili Životopis, samim ispunjavanjem daju svoju privolu da se njihovi podaci daju poslodavcima u svrhu njihovog traženja radnika takvog profila.
Putem ovog portala strogo je zabranjeno slanje e- mail poruka promotivnog karaktera, bilo kakvih poruka spam karaktera, lančanih pisama ili poruke koje sadržavaju bilo kakve viruse, bugove ili druge elemente koje bi mogle naštetiti bilo kojoj strani u komunikaciji. SDMSH zadržava kontrolu nad informacijama te iste štitimo tehničkim i administrativnim mjerama kako bi smanjili rizik gubitka, zlouporabe, neodobrenog pristupa, povjerljivosti ili promjene.
Ovaj portal koristi SSL protokol koji omogućava sigurnu komunikaciju preko interneta za ovaj portal. SSL je skraćenica od eng. složenice Secure Sockets Layer, ili slobodno prevedeno sigurnosni sloj utikača i ime je za transportni protokol unutar TCP/IP . TLS ((eng.) Transport Layer Security i njegov prethodnik, Secure Sockets Layer (SSL), su kriptografski protokoli koji omogućuju sigurnu komunikaciju putem Interneta za stvari kao što su Internet bankarstvo (preko HTTP protokola), e-mail, Internet fax, instant messaging i ostale načine prijenosa podataka. Postoje neznatne razlike između SSL i TLS, ali u osnovi protokol je isti. TLS protokol dopušta aplikacijama komunikaciju putem mreže na način da sprječava prisluškivanje, uplitanje druge strane i krivotvorenje poruka. TLS omogućava autentičnost i privatnost komunikacije putem Interneta, budući da je šifriran. Tipično, samo poslužitelj je autentičan (tj. osiguran mu je identitet), dok klijent ostaje nepotvrđen; to znači da korisnik na kraju može biti siguran s kim komunicira. Sljedeći stupanj sigurnosti- u kojem oba kraja u razgovoru znaju s kim komuniciraju je tzv. uzajamna autentičnost, vjerodostojnost, pouzdanost. TLS uključuje tri osnovne faze: Izjednačavanje posredovanja za algoritamsku podršku, Izmjena ključa i autentičnost i Simetrično šifriranje enkripcije i autentičnost poruka.

8. ZAVRŠNE ODREDBE
U slučaju primjedbi ili prigovora molimo obratite se na e-mail zivotopisi.sdmsh.hr ili na adresu SDMSH, Trnsko 34, 10020 Zagreb te ćemo na iste odgovoriti u zakonski predviđenom roku koji iznosi 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!